Regulamin sklepu internetowego anis.com

§ 1 Postanowienia ogólne
1. ANIS.COM to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.anis.com, prowadzony jest przez MSVA Mateusz Siewior z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 24/15, 31-524 Kraków, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 675-141-02-62, numer Regon: 123108720, zwanym także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”.
2. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Unii Europejskiej.
3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową dostępną na domenie www.anis.com, telefonicznie pod numerem. (+48) 790 657 790 lub pocztą elektroniczną na adres sklep@anis.com.
4. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego na stronie anis.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i wolne od wad.
5. Wszystkie buty dostępne na stronie zostały wyprodukowane przez Z.P.H. „Anis” Anna Siewior z siedzibą przy ul. Tenisowa 21, 42-209 Częstochowa.
6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 2 Warunki zawierania umowy sprzedaży
1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
3. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:
-na stronie sklepu (on-line),
-telefonicznie,
-pocztą elektroniczną.
4. Warunkiem złożenia zamówienia na stronie sklepu jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych przez system danych koniecznych do wysyłki i płatności.
5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
6. Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, danych teleadresowych koniecznych do wysyłki towaru lub wystawienia paragonu do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem “Złóż zamówienie”.
7. Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta jest wiążąca dla Kupującego, jeśli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
8. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail przesyłaną do Kupującego. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy.
9. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. Klient powinien niezwłocznie powiadomić sklep o rezygnacji z zamówienia drogą telefoniczną lub mailową.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
11. System emailowy
11.1. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia zamówienia poprzez wysłanie email przez kupującego, w którym powinny być zawarte następujące informacje: Imię i Nazwisko, adres do wysyłki, adres email, telefon kontaktowy, preferowana forma płatności.
11.2. Sprzedawca po otrzymaniu emaila zawierającego informacje wymienione w punkcie 12.1 niniejszego regulaminu wyśle potwierdzenie otrzymania, które będzie stanowiło ofertę zawarcia umowy z kupującym.
11.3. Kupujący ma 3 dni od dnia otrzymania emaila, o którym mowa w punkcie 12.2 niniejszego regulaminu na potwierdzenie złożonego zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia zamówienie zostanie ono anulowane, o czym kupujący zostanie powiadomiony emailem.

§ 3 Ceny i metody płatności
1. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PAYU) lub przelewem na konto bankowe sklepu o numerze 84 1050 1142 1000 0092 8044 0521. Jeśli Klient wybierze metodę płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

§ 4 Koszty, terminy, sposób i warunki dostawy
1. Wysyłka towarów jest realizowana przez firmę spedycyjną bądź Pocztę Polską w zależności od wyboru Kupującego dokonanego podczas składania Zamówienia.
2. W przypadku złożenia zamówienia powyżej kwoty określonej przez Sklep Internetowy jako uprawniającej do darmowej wysyłki, koszty dostawy towaru do Kupującego pokrywa Sprzedawca.
3. Produkty są dostarczone na adres wskazany w formularzu Zamówienia w sposób wybrany przez Kupującego. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
4. W przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

§ 5 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowane oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 30 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy odesłać towar na własny koszt na adres ul. Tenisowa 21, 42-209 Częstochowa.
4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz nr konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę w przypadku, gdy numer ten jest inny od numeru konta, z którego dokonano wpłaty.
5. W ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta w ciągu 14 dni.
6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

§6 Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
2. Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@anis.com lub też pisemnie na adres: ul. Tenisowa 21, 42-209 Częstochowa. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
5. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
6. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U.2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
4. Data opublikowania regulaminu 26.05.2014 r.